royyimbaandin : royyimdesign : royyim.com : net : org : NEC : designbaandin : meeyim : meeroyyim : viewthai : sakaeotoday : hosthothit : smilefather : nungning : tambonthai : schoolthai : resort
 
 
รอยยิ้มบ้านดิน คืออะไร ?
รอยยิ้ม บ้านดิน ทำอะไรบ้าง ?
จะเดินทางมาถึงได้ยังไง ?
วิทยากร หน้าตาเป็นยังไงน๊า !!!
นิสิต นศ.นร. อยากเรียนบ้านดินทำไง?

 
 
 
 
 

   
  Free PageRank Checker
กำลัง Online อยู่ 83 คน
 


รายชื่อผู้สมัครเรียนรู้บ้านดิน
 นางธัญรัตน์ ธุรินไธสง นครราชสีมา
 นางธัญธร เลิศนา นครราชสีมา
 นาย พงศธร อุ่นเจริญ บุรีรัมย์
 นาย พงศธร อุ่นเจริญ บุรีรัมย์
 นายสืทธิพงศ์ เอมดิษฐ์ นนทบุรี
 น.ส.ดวงทิพย์ สถาพร พระนครศรีอยุธยา
 นายธนินทร์ บุนนาค กรุงเทพ
 น.ส.สุนทรี ใจดี ราชบุรี
 นางสมใจ ธรรมสุรัติ กรุงเทพฯ
 นางสมใจ ธรรมสุรัติ กรุงเทพฯ
 น.ส.สุคนธา พุมมา สิงห์บุรี
 นางสาวประไพ รัตนชูเอก กรุงเทพฯ
 นาย ธนภัทร รัตนศักดิ์สิริ กทม.
 นาย ธีรชัย จ่ายสรรคโภชน์ Nonthaburi
 นางสาวธวนัฏฐิตา ฐานวิเศษ กทม
 ด.ช. ภควัต ศิริพงศ์สัมพันธ์ กรุงเทพ
 ด.ญ.ศุถกานต์ ศิริพงศ์สัมพันธ์ กรุงเทพ
 นาง เชาวรี ศิริพงศ์สัมพันธ์ กรุงเทพ
 นาย ทวีป ศิริพงศ์สัมพันธ์ กรุงเทพ
 นางชลิดดา บัวสุก ระยอง
 น.ส.ณัฏฐา ศกุนตะเสฐียร นครปฐม
 นส.จิณต์ขจี จิราพัชญ์หิรัญ นครปฐม
 ดช.หิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ นครปฐม
 นางสาวอารีย์ สมณะ ขอนแก่น
 น.ส.กุสุมา เหิรเมฆ ระยอง
  น.ส.สุณิสา นัดวิไล สมุทรปราการ
 นายวรวุฒิ เมืองจันทร์ กรุงเทพฯ
 นาย วชิระ นุ่มศรี แพร่
 นางสาวปนัดดา มนูรัษฎา สมุทรปราการ
 นายชัยพฤกษ์ ทองฉ่ำ สมุทรปราการ
 น.ส.วนัชพร โยเหลา นนทบุรี
 นาย ศุภกร ศรีเรือง สงขลา
 น.ส.เปมิกา. ตติยประภา กทม.
 นางสาววราภรณ์ ดุษฎีสุนทรสกุล กรุงเทพฯ
 น.ส.ศศิภา แก่นทองคำ กรุงเทพฯ
 น.ส.อุทารส แก้วประสิทธิ์ นนทบุรี
 น.ส ดาราพร พรมแสนปัง จ.หนองคาย
 นายเอกรินทร์ ปินธุ ชลบุรี
 กัลยกร ปภากุลชาพงศ์ นนทบุรี
 น.ส. ขนิษฐา ยังจีน ชุมพร
 นางสาวเฉลิมรัตน์ กล้าหาญ นครปฐม
 นายสุภรธัญ. สุภาภรณ์ ฉะเชิงเทรา
 นายสุรศักดิ์ จันทรมณี สมุทรปราการ
 นางณิลุบล แตงเอม สมุทรปราการ
 น.ส..วิมลวรรณ หล้าบาง กรุงเทพ
 นางสาว พิชชาภา นพกุล สงขลา
 นงนุช สิงห์แรง กทม
 นายคมกริบ ปทานนท์ ตราด
 ทรงสวัสดิ์ จิตอัคคะ สกลนคร
 นาง อุทัย ประตูนิล ปทุมธานี
 น.ส.โชติกา แสงจันทร์ ชลบุรี
 นาย มานะ ไชยเชียงพิณ กทม
 นางสาวชณัจนันท์ สีหบุตรรัตน์ ชลบุรี
 นาย นพดล ทองขวัญ ปทุมธานี
 น.ส. จิตติมา ยงเกียรติกานต์ สมุทรปราการ
 น.ส.กุลธิดา จำปาทอง ชลบุรี
 น.ส.บงกช จิระสถิตย์ถาวร ชลบุรี
 นครินทร์ สิงหัษฐิต กรุงเทพฯ
 น.ส. บุณฑริก ไชยสมบัติ กทม
 นาง ธนพร จิตตะวิกุล ฉะเชิงเทรา
 นาง สิริมาฆ์ พงศ์สันติชัย ฉะเชิงเทรา
 ด.ช.ปิยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย ฉะเชิงเทรา
 น.ส.ปิยะนุช ขมโคกกรวด บุรีรัมย์
 น.ส. นวพร เทียมรัตนานนท์ ชลบุรี
 น.ส.เอื้อมพร สีสด สระแก้ว
 นาง นราพร สุวัฒนากุลกิจ ฉะเชิงเทรา
 นางสาวชณัจนันท์ สีหบุตรรัตน์ ศรีสะเกษ
 นายธัชณศักดิ์ สีหบุตรรัตน์ ศรีสะเกษ
 นางสุสันนิเวสนี เทศนา พิจิตร
  มานัส เทศนา พิจิตร
 นางสาว งามจิต อ่อนอ่ำ กรุงเทพ
 นายสุวัฒน์ ทองสุข กรุงเทพ
 น.ส.ประณิชญา เปล่งอรุณ กรุงเทพฯ
 น.ส. พรลดา เกรียวสกุล สมุทรปราการ
 นายพัชระ จารัตน์ สุรินทร์
 นายพัชระ จารัตน์ สุรินทร์
 น.ส.อรอนงค์ นุชนารถ กทม.
 น.ส.กรทิพย์ เลิศประดิษฐ์ กรุงเทพ
 นายสุภรธัญ สุภาภรณ์  ฉะเชิงเทรา
 นายเอกสิทธิ์ เอี่ยมเรือง ปราจีนบุรี
 น.ส. จันทกาญจน์ เทพรักษา ปราจีนบุรี
 นาง อุทัย ประตูนิล นครนายก
 นายสิรภพ โชคเศรษฐกิจ  นนทบุรี
 นางสาว กรุงเทพ
 นางสาวพัชรินทร์ ลิมป์สภาพกสิผล จันทบุรี
 นายเสรี วงศ์ทางประเสริฐ ระยอง
 นาย นพดล ทองขวัญ ปทุมธานี
 น.ส. เพ็ญสุภัคร ชูวิทย์ สุโขทัย
  นาย สุรชัช มลิวัลย์ สตูล
 นาย ชาญณรงค์ ชะบา ชลบุรี
 น.ส. พิมพ์ศิริ ศิริโรจน์ กาญจนบุรี
 นายศรีศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ สมุทรปราการ
 นายศรีศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ สมุทรปราการ
 นาย ศุภโชค มุลคำเกต สกลนคร
 น.ส.กุสุมา เหิรเมฆ ระยอง
 วริศชา ชวิศา กทม
 น.ส.เทวิกา วิงเจริญ กรุงเทพ
 นางสาวศิรษา ภูมิสอาด กทม.
 นาย สมชาติ ศุภปาโมกข์ กรุงเทพฯ
 นายนที แซ่ลี้ ปทุมธานี
 นางวรวรรณ แซ่ลี้ ปทุมธานี
 นายบุญสวย สุขเพิ่ม ฉะเชิงเทรา
 น.ส.พรหมพร เพ็งธรรม จ.สระแก้ว
 นาย สุริยา บำรุงแคว้น กทม.
 น.ส.กฤตติกา รักษ์กุศล นครราชสีมา
 นายณัฐศิษฏ์ เลาวิชุวกรนุกูล นครศรีธรรมราช
 นายกานต์ นามกิ่ง ปทุมธานี
 นายชัชวิน จารุพันธ์ สงขลา
 นายปรีดา บุญเพลิง  ขอนแก่น
 Eernt Peter Wolf Phuket
 ประไพพร หงษ์เหม กรุงเทพ
 น.ส.สุภาพร สินสิริ สุรินทร์
 น.ส. ณัฐรวี ตันติเวชกุล กรุงเทพฯ
 นายชิตพล หุมแพง เพชรบูรณ์
 นายศุภณัฐ หุมแพง เพชรบูรณ์
 น.ส.วรนันท์ วีรกุลวัฒนา กาญจนบุรี
 นายจิระศักดิ์ เสนจันทร์ฒิไชย นครพนม
 นายประวิทย์ สิงผักแว่น กทม.
 ร้อยตรีสุรสิทธิ ศรีคูน ปราจีนบุรี
 ร้อยตรีทวี ชมชื่น ปราจีนบุรี
 นายสิทธิพงศ์ สังข์เศรฐ์ พัทลุง
 น.ส. มนัสชนก โนนทนวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 น.ส.นภัสสรณ์ พูนสินศิริโชติ สระบุรี
 นายเจษฎา สวามิภักดิ์ กรุงเทพมหานคร
 นายสุวรรณชัย ออสุวรรณ สมุทรสาคร
 น.ส.อริชา หนูเทศ จันทบุรี
 นางลดาวัลย์ อ่อนละออ เชียงราย
 นายศุภพล อ่อนละออ เชียงราย
 น.ส.สรินยา นันท์วิภากร กรุงเทพมหานคร
 น.ส.นันทกา แก้วณรงค์ กรุงเทพมหานคร
 น.ส.สุทธิมน ทักษิณวัฒนานนท์ กรุงเทพมหานคร
 น.ส.ณัฐมน อ้วนศิริ กรุงเทพมหานคร
 น.ส.นารีรัตน์ งามณรงค์ชัย นนทบุรี
 น.ส.เบญจวรรณ แสงกลับ กรุงเทพ
 น.ส.วนิดา รสหอม กรุงเทพ
 น.ส.สุภัทรษา ศิริบัติ กรุงเทพ
 น.ส.วิภารัศมิ์ วรรณสถิตย์ นนทบุรี
 น.ส.ณัฐมนธ์ ทรัพย์เอี่ยม กรุงเทพ
 น.ส.สุภาพรรณ คงสมบูรณ์ สมุทรปราการ
 นายนันท์ชญาณ ปานเทพา สระแก้ว
 น.ส.จิราพร ว่องไววิริยะ สระแก้ว
 นายนภัส วุฒิสถิตถาวร ชัยนาท
 นางยุวดี มังคละ เชียงราย
 น.ส.กัญญา อัตกะวรพันธ์  จ ชลบุรี
 สิริปัญญา สมุทรปราการ
 นายสุรชัย ยอดแก้ว กรุงเทพ
 น.ส.สมจิต ปานวิเชียร สระบุรี
 นายสมหมาย ไชวัฒน์ฤทธิกลุ จ.ระยอง
 นายรุจิระ มหาพรหม นครปฐม
 น.ส.ศุภรัสมิ์ เลิศไชยรัตน์ สมุทรปราการ
 นายสันติชน หงษ์วิจิตร ปทุมธานี
 นายเอนก อยู่สุข นครราชสีมา
 นางมยุรี ฤทธิรัตน์ ฉะเชิงเทรา
 นายพงษ์เพชร กว้างบัวนา กรุงเทพ
 นายพัฒน์ เสถียรถิระกุล กทม
 น.ส.อนัญญา วงค์ภักดี กรุงเทพ
 น.ส.ณัฐจรี ชัยราโพธิ์ สระแก้ว
 น.ส.บุญญาภา โชคอำนวย กรุงเทพมหานคร
 นายธนภัฏฐ์ ธิบูรณ์บุญ ระยอง
 นายวโนรม หิมพล จังหวัดร้อยเอ็ด
 นายธชาน์นันท์ งามเจริญศักดิ์ มหาสารคาม
 นายชัชช์ จันทนาม กรุงเทพมหานคร
 นายนวคชสีห์ วิวัฒนานนท์ นนทบุรี
 น.ส.วรรณนิสา นางสันเทียะ นคครรชสีมา
 น.ส.เมษบา ฉกามาพจร นครสวรรค์
 นายอิศราพงศ์ พิพิธกุล สกลนคร
 นายตุลาวุฒิ หนองสูง ร้อยเอ็ด
 นายสุริยัน สกุลชิต ชลบุรี
 น.ส.ฤดีวรรณ อาจหาญ ชลบุรี
 น.ส.จันทนี ศรีบุญจิตร ระยอง
 นายสมยศ ขำมา ระยอง
 น.ส.เมษยา ฉกามาพจร นครสวรรค์
 น.ส.จิรัชฌา จิตพยัค แพร่
 นายธชาน์นันท์ งามเจริญศักดิ์ กรุงเทพ
 นายธัชทฤต หิรัญคุปต์ กรุงเทพฯ
 นางศรัณย์ณัฐ หิรัญคุปต์ กรุงเทพ
 ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ สุทธิโสม หองบัวลำภู
 พระฉัตรชัย กนฺตสีโล นครราชสีมา
 นายไสว นนทะจันทร์ ชัยภูมิ
 Mr.Lawrence Joseph Fitzpatrick นครราชสีมา
 พระมหาพงษ์พัฒน์ วฑฺฒนเมธี นครราชสีมา
 น.ส.นงเยาว์ สุรรัตนวัฒนะ ราชบุรี
 น.ส.ชรัดพร ฉันทพันธุ์ กทม.
 น.ส.พิชชาภา แต้มพิมาย จ.นครราชสีมา
 นางวรรณชลี อาภรณ์สวัสดิ์ สุราษฎร์ธานี
 น.ส.คนึงนิตย์ จุลภมร นนทบุรี
 น.ส.ยุวนันท์ ศรีประพฤทธิ์ชัย กทม.
 นางวิลิปดา ศุภางคเสน กทม
 ด.ช. ธาวิน ศุภางคเสน กทม
 ด.ช.ธีรภัทร ศุภางคเสน กทม
 น.ส.ลักษณวรรณ มหาโชติ กทม.
 นายฉัตรชัย เวชจตุพร กรุงเทพมหานคร
 น.ส.ศุทธินี ทัศนะเกตุ  กรุงเทพ
 น.ส.โชติกา เรืองโรจน์กิจกุล กรุงเทพ
 น.ส.พิชญา สารทรานนท์ นนทบุรี
 น.ส.สุวนัฐ โกมุที กรุงเทพ
 น.ส.สุกัญญา เสาร์จันทร์ กทม.
 น.ส.สิริลักษณ์ ฟูสวัสดิ์สถาพร กทม.
 น.ส.สุมาลัย ไพรวัน ลำพูน
 นายธรรมรัตน์ สุดชาหา อุดรธานี
 น.ส.ชิบพลักษ์ ราชสมจิตต์ จ.ขอนแก่น
 นายสุดใจ บุญมั่น สมุทรปราการ
 พระมหาอัมพร ปญฺญาวโร กรุงเทพ
 พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต กรุงเทพ
 พระมหาไกรสิทธิ์ กุรุสิทฺธิ กรุงเทพ
 นายธนาดุล น้ำอบเชย กทม
 นายชนินทร์ ติยะวงศ์สกุล กรุงเทพมหานคร
 นายเกียรติศักดิ์ ชาวล้าน เพชรบูรณ์
 น.ส.บีเบคก้า เย เพชรบูรณ์
 นายณัฏฐสิทธิ์ ใจเย็น เพชรบูรณ์
 นายพิชัย น้ำเพชร เพชรบูรณ์
 นายสุริยา เขาแก้ว เพชรบูรณ์
 น.ส.แสงเดือน เขาแก้ว เพชรบูรณ์
 น.ส.ฉัตรสุดา รัตนปัจฉิมกุมาร สมุทรปราการ
 น.ส.นฤมล คงคารวิวรรณ ชลบุรี
 นายอาทิตย์ ปู่อ้าย เชียงใหม่
 นายจตุพร ฮวดกระะโทก ชลบุรี
 น.ส.ชัญญา ปาสำลี เชียงใหม่
 น.ส.กัลยา แก้วผกา นนทบุรี
 นายชัชวาลย์ พงษ์วาปี นนทบุรี
 นางจรรยา วงษ์เหรียญทอง ชลบุรี
 นายฉงหมิง หลิว กรุงเทพ
 นางวารุณี หลิว กรุงเทพ
 ด.ช.นฤพล หลิว กรุงเทพ
 นายอำนาจ สงวนบุญ ระยอง
 น.ส.นพมาศ จตุปาริสุทธิ์ กรุงเทพ
 น.ส.กรองจิตต์ จตึุปาริสุทธิ์ กรุงเทพ
 น.ส.จิรันธนิน นพพิศาลวงศ์ สมุทรปราการ
 น.ส.วาริน นวนรา สมุทรปราการ
 น.ส. กฤษณา ศรีอ่อน สมุทรปราการ
 นายอภิชาติ ทองประดิษฐ์ สมุทรปราการ
 นายเพชร พลอยหมื่นไวย สมุทรปราการ
 น.ส.ปุญญิศา สายธนู สมุทรปราการ
 น.ส.รุ่งนภา เรื่องอนันต์ สมุทรปราการ
 น.ส.วรัณญา อุบลรัตน์ สมุทรปราการ
 นายอภิวิชญ์ ณัฏฐ์ แหลมทอง กรุงเทพ
 นายณัชพล สิงห์เอี่ยม ขอนแก่น
 นายชลภัทร์ นพเกตุ กรุงเทพ
 นายพงศกร ล่ำสันต์ กรุงเทพ
 นายพฤทธิ์ ชุณหฤชากร ประจวบคีรีขันธ์
 ด.ช.ทศพร เสฏฐัตต์ กรุงเทพ
 น.ส.สุพิชชา เชื่อมสุข สมุทรสาคร
 น.ส.ทัศนีวรรณ สายศร ลพบุรี
 น.ส.สายสุนีย์ กล่อมฤทธิ์ อุทัยธานี
 ด.ต.สุคิด กิ่งมาลา อุบลราชธานี
 ด.ต.เกรียงศักดิ์ แสงสว่าง อุบลราชธานี
 น.ส.อัมรัตน์ กาญจนภูษิต เพชรบุรี
 น.ส.ชาติมาลา หนูสุวรรณ์ กรุงเทพ
 นายปรัชญา จันทร์เขียว สมุทรสาคร
 น.ส.ณัฐธิดา เสฏฐัตต์ กรุงเทพ
 นายพูลพงค์ กะการดี ระยอง
 นายกฤษฎา อินทโชติ กรุงเทพ
 นายเคน สหวัฒน์ กทม.
 น.ส.ฉัตรแก้ว แซ่ลี้ กทม.
 นายภูวิรนทร์ เกตุตรา สมุทรสาคร
 นายพัฒนศักดิ์ สอนเยี่ยม นครนายก
 นายวันรบ กล่อมฤทธิ์ อุทัยธานี
 นายภูวเดช ธนสารธนกิจ กทม.
 นายพรพสก สุขเย็น กรุงเทพ
 น.ส.วัชรียา ทองรัตนาศิริ สมุทรปราการ
 พ.ต.ท.หญิงวสุ เทพชาตรี กรุงเทพฯ
 น.ส.ศิรา ศิริไพโรจน์ กรุงเทพ
 นายธีรยุทธ เมฆอ้อย กรุงเทพฯ
 นายสิทธิชัย โพนทอง เพชรบุรี
 นายสหรัฐ สิงห์กลิ่น นครปฐม
 นรจ.เขมทัต จันทร์ประภา ชลบุรี
 ด.ช.ธารธรรม เชื้อช่วบชู สระบุรี
 นางภรณ์ทิพย์ เชื้อช่วยชู สระบุรี
 น.ส.ฉัตรนรินทร์ ใจวงค์ กทม.
 ด.ช.ภูมิ เตชะทัศนสุนทร กรุงเทพ
 ด.ช.ภัทร์ เตชะทัศนสุนทร กรุงเทพ
 นางสุนงค์ เตชะทัศนสุนทร กรุงเทพ
 น.ส.วันวิสา หมื่นไวย นครราชสีมา
 น.ส.พัชรี สุวรรณสน นครราชสีมา
 น.ส.อัญชุลี ผาพันธ์ ปราจีนบุรี
 น.ส.สิริญญา งามกาละ ปราจีนบุรี
 นายพีรพงศ์ วิริยางกูร กรุงเทพ
 นายทศพร เชื้อช่วยชู จ.สระบุรี
 ด.ช.ณภัทร ไพบูลย์นุกูลกิจ กรุงเทพ
 ด.ช.คงภัทร ไพบูลย์นุกูลกิจ กรุงเทพ
 ด.ช.กลย์ธัช ไพบูลย์นุกูลกิจ กรุงเทพฯ
 นางศุภดา ไพบูลย์นุกูลกิจ กรุุงเทพฯ
 นายบุรชัย ไพบูลย์นุกูลกิจ กรุงเทพ
 น.ส.อรไท เตชะมหพันธ์ กรุงเทพ
 น.ส.กอบกุล บุญรอง สุรินทร์
 น.ส.ณิชกานต์ พัฒนพีระเดช ขอนแก่น
 นางสาวนันธิญา คำอุดม อุบลราชธานี
 นายอาภากร ทองวงสา ของแก่น
 นางมาลินี ศิระไตรรัตน์ พิษณุโลก
 น.ส.ศิวพัชร์ ศรีวิจารณ์ นครปฐม
 นาย ดรัณภพ สุขมา สมุทรปราการ
 นายภูมิ สิทธิสงวนไทย นครปฐม
 น.ส.กิตติยา สุตะพันธ์ ชลบุรี
 น.ส.อภิวรรณ ธรรมมังสา พระนครศรีอยุธยา
 น.ส.สิฑาภรณ์ เทียนเสม นนทบุรี
 น.ส.มลิวัลย์ ศรีบ้านไผ่ กทม.
 น.ส.ละลิตา อุทัยรังสี ปทุมธานี
 น.ส.ตริตาภรณ์ พีระบูล กรุงเทพ
 น.ส.ฐิติทิพย์ ธรรมพัฒนากูล กทม.
 ด.ช.วรินทร ณ นคร กทม.
 นางปทิตตา ธรรมเจริญ สงขลา
 นายวิภาช กาญจนพนัง กรุงเทพ
 น.ส.พรรณทิวา. อุตส่าห์ ระยอง
 น.ส.อมรรัตน์ บุญช่วย กรุงเทพ
 น.ส.ศศิณัฏฐ์ ไกรวพันธุ์ กทม
 น.ส.ปณิตา ทนทาน สมุทรปราการ
 น.ส.อัมพาพิจิตร ลาวัณบุตร อุดรธานี
 นายธวัช ตั้งสิชฌนกุล เชียงใหม่
 นายนพวรรณ กุลลา เชียงใหม่
 นางสำเนียง ณ ตะกั่วทุ่ง ปทุมธานี
 นางพรพิจิตร ร่มโพธิ์ชี ชลบุรี
 นายวรา วรรธนะหทัย กรุงเทพฯ
 น.ส.สุรีย์ จ้อยเล็ก กทม.
 น.ส.วรางคณา ลาวัณบุตร อุดรธานี
 น.ส.ทัศนีย์ แซ่อึ้ง อุดรธานี
 น.ส.พรเพชรรัตน์ อำไพรัตนา กรุงเทพ
 นายวิธันย์ อำไพรัตนา กทม.
 นายพันธุ์วิทย์ สุทธิฤกษ์ นนทบุรี
 นายฐิติวัสส์ สุจิโรจน์ไพบูลย์ กทม
 นายสงกรานต์ ทองแดง สระแก้ว
 นายมานพ แววสระน้อย สระแก้ว
 น.ส.ธิดา สุทธางคกูล ประจวบ
 นายอิสระ บุญเย็น กรุงเทพฯ
 นางจารุณีย์ สุวนันทวงศ์ สุราษฎร์ธานี
 น.ส.ธีระวรรณ สุขสันต์ไพศาล นครปฐม
 น.ส.ปิยะภรณ์ ลีลาศ กทม
 น.ส.เพ็ญลดา ลววิโรจน์วงศ์ นครปฐม
 นายวิทธวัช แป้นอ่อง กทม
 นายพนม ทะโน เชียงใหม่
 น.ส.เฉิดฉัน โพธิไชยา นนทบุรี
 ด.ช.ภวัต บุญนพ นนทบุรี
 ด.ญ.น้ำปรุง บุญนพ นนทบุรี
 น.ส.กอบกุล บุญรอง สุรินทร์
 น.ส.สุภาพรรณ ไทยวิวัฒนะวงศ์ กรุงเทพฯ
 นายประณต ตาวตา แพร่
 น.ส.ฐิติยา เกียรติระบิล กรุงเทพ
 น.ส.สลิลเกตน์ เกียรติระบิล กรุงเทพมหานคร
 น.ส.จิราพรรณ จันทร์เพ็ญ สุพรรณบุรี
 นายอนันทศักดิ์ คุ้มทอง กรุงเทพ
 น.ส.ศศิธร วิริยานุวัฒน์กุล กทม.
 น.ส.ศรินพร แต่งวัฒนานุกูล กทม.
 นายอนนท์ จันทร์จิตร อุบลราชธานี
 นายบุญธรรม ทวีสิน สุรินทร์
 นางอำพร กันสำอาง สระแก้ว
 นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว สงขลา
 นายเปรม แต้ประเสริฐ นครราชสีมา
 นางวรรณา ไชยสถิตย์ ลพบุรี
 นายพีระพงษ์ ศิริเจริญ ฉะเชิงเทรา
 Mr.Mang Ko ตราด
 นางสุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์ นนทบุรี
 ด.ช.เบญจ์ จิตติวาณิชย์ นนทบุรี
 นายวรายุทธ พ่วงเปี่ยม นครปฐม
 น.ส.มัณฑนา นิมศรีสุขกุล กรุงเทพฯ
 นายวันชนะ คชฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี
 นายเวนิกร หินศิลา กาฬสินธุ์
 นายชิณพงษ์ ไตรบัญญัติกุล สุรินทร์
 นายพรชัย แหวนวิเศษ สุรินทร์
 น.ส. กรกมล พุทธาวุฒิไกร กรุงเทพมหานคร
 นางภัทชฎา คำแยง ตาก
 นายประมวล ดีเสมอ กระบี่
 น.ส.นันทมน รักเกียรติ นครราชสีมา
 นายไพรัช รักเกียรติ นครราชสีมา
 นายมนตรี กองเกิด นครราชสีมา
 น.ส.ณัฐชญา ทิพยพรกุล กรุงเทพ
 น.ส.นันทิยา ทิพยพรกุล กรุงเทพ
 น.ส.ชญานันท์ ทิพยพรกุล กรุงเทพ
 น.ส.อาภาภรณ์ พิทักษ์ตระกูล กรุงเทพฯ
 น.ส.รวินท์ เอกวุฒิพงศ์ชัย กรุงเทพฯ
 นางภรณี นรากิจพงศ์ กรุงเทพฯ
 นายธวัชชัย พงษ์มะณี ชลบุรี
 นางจิสดา เจตสมมา ระยอง
 สุพิชญา วิชัย นนทบุรี
 นางรุ่งอรุณ เหลืองพิพัฒน์ สมุทรปราการ
 น.ส.ณัฐพร คล้ายคลึง นครสวรรค์
 น.ส. ณณัฐ ผันอากาศ ชลบุรี
 นายสมชาย หาญวารี บุรีรัมย์
 น.ส.รมย์ธีรา วงศ์อินทร์ กรุงเทพ
 นายพฤฒิพงษ์ โยติภัย ระยอง
 น.ส.ศศิวิมล เอี่ยมคง ระยอง
 นายไพรทูล แจ่มหม้อ จันทบุรี
 น.ส.สุปรานี รัตตะรมย์ จันทบุรี
 นายประธาน เปล่งวิทยา กรุงเทพฯ
 นายรัฐเขตฐ์ เกษกุลทด ขอนแก่น
 นายนันทวัฒน์ เลิศอลังการตระกูล ขอนแก่น
 นางจิราวรรณ. ศิริพรพิทักษ์ นครราชสีมา
 พระอำนาจ. อนาลโย ฉะเชิงเทรา
 พระจำเริญ. ชุตินทฺโร นครราชสีมา
 นายวุฒิชัย ศิริดาพันธ์ บุรีรัมย์
 พระวิศิษฏ์. ชยวุฑโฒ นครราชสีมา
 สมนึก ทองรักชาติ สุพรรณบุรี
 นายนครินทร์ มาจันทร์ กรุงเทพฯ
 นายนาวิน ตรีเกษม นครราชสีมา
 น.ส.ปภาดา อังอำนวยศิริ นครราชสีมา
 นายสัมพันธ์ อยู่รอด สุพรรณบุรี
 นายสมชาติ นารุ่งเรือง กรุงเทพ
 นายอิทธิเดช บินอามัด สมุทรปราการ
 จ่าเอก รุ่งอรุณ ร่มเย็น ชลบุรี
 เรือตรีสังเวียน ทูลเศียร ชลบุรี
 ด.ต.มานะ เทียมสงวน นครนายก
 น.ส.ประทุมมา สุโสะ กรุงเทพ
 น.ส.พรทิพย์ เกื้อสกุล กรุงเทพฯ
 นางทัศนีย์ คงทอง จันทบุรี
 นายธนาแสน เหมะธุรินทร์ กรุงเทพฯ
 นายธนาแสน เหมะธุรินทร์ กรุงเทพฯ
 นายคำนึง เครือสุข ปทุมธานี
 นายบารมี ศรีรักษา บุรีรัมย์
 น.ส.วิธอร บพิธชยังกูร กรุงเทพฯ
 น.ส.ปณัสสา อินกันต์ กรุงเทพฯ
 นายประกิจ เจียรไกร กรุงเทพมหานคร
 นายอนุชา ศรีอุดม สมุทรปราการ
 นายพิษณุ สงวนทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
 น.ส.ณัฐวดี เสริมศรี กรุงเทพฯ
 นายนิธินันท์ รุ่งเรืองอัครสิน กรุงเทพฯ
 นายสลับ หัดคำหมื่น หนองคาย
 นายคำพันธ์ พินิจ หนองคาย
 นายโสภณ ไวยวรณ์ หนองคาย
 นายธนากร นาคโคตร หนองคาย
 นางวิภารัตน์ ธรรมวงค์ ศรีสะเกษ
 นายพิบูรณ์ แทนนิกร จันทบุรี
 น.ส.ภัทรา หาญปัญญาพิชิต สระบุรี
 นางศุภลักษณ์ โคตรวงค์ กาฬสินธุ์
 ด.ญฌัฐฌิชา ซื่อวาจา นครนายก
 ด.ญสิรินดา ซื่อวาจา นครนายก
 นางสาวหทัยทิพย์ บุญขจร Bangkok
 นายประมวล บุญพา หนองคาย
 นายธนากร นาคโคตร หนองคาย
 นายใจเพชร แป้นทอง สุรินทร์
 นายเชษฐกิตติ์ กุดหอม กรุงเทพมหานคร
 นาย ฉลอง กัลปพฤกษ์ กำแพงเพชร
 นายศรัทธา ปราเหลา ชลบุรี
 นายวีระวัฒน์ นุชอินทรา กรุงเทพฯ
 นายวิราศ เจริญรัตน์ กทม.
 นายภราดร เกาะเกตุ สมุทรปราการ
 นางรุ่งนภา บุญคำ ฉะเชิงเทรา
 นายอภิชาติ บุญคำ ฉะเชิงเทรา
 น.ส.รวินท์ เอกวุฒิพงศ์ชัย กรุงเทพฯ
 น.ส.ภรณี ลิ้มสมบัติอนันต์ กรุงเทพฯ
 นายวีรวิทย์ อุดรธานี
 จิดาภา นิติสาพร ชลบุรี
 นางนภวรรณ สุขโขจัย นครนายก
 นางสาวรชยา ยิกุสังข์ ขอนแก่น
 นายสมปอง พ้นภัย สมุทรปราการ
 น.ส. กุลวดี ปันฟ้า เชียงใหม่
 นายวีรวิทย์ เชื้อพนมธนกุล อุดรธานี
 น.ส.นรีรัตน์ อุตเตน น่าน
 นาย พงษ์พรรณ สิงห์โต นนทบุรี
 นายเกียรติตระกูล ใจไทย นนทบุรี
 นายประกิจ เจียรไกร สมุทรปราการ
 น.ส.ณิชนิตา บัวหลวง จันทบุรี
 นายรัตนพล ฉิมมี สงขลา
 นายสนธชาติ ฉิมมี สงขลา
 พรปรียา วัฒนสุข กรงเทพฯ
 กุญชร สมิทเมธา กรุงเทพฯ
 ด.ช.ภาสกร อุสันสา นครพมน
 นางเจนอักษร เบนจามินส์ นครพมน
 นายอภิชาติ อนันตภักดิ์ กาฬสินธุ์
 น.ส.นิอร ชื่นผาติกุล กรุงเทพฯ
 นายนิกร ขันคำ กรุงเทพฯ
 น.ส.สุวรรณี เลี้ยงอยู่ ปทุมธานี
 ร.ต. พินิจ เอกระ ปทุมธานี
 นายธนภัทร์ ดานิตย์ ภูเก็จ
 เอมอร สวัสดี กรุงเทพฯ
 นายมงคล ฉันทวิทย์ กรุงเทพฯ
 นายเอกชัย ยอดนารี กรุงเทพฯ
 นายธีรชัย เจริญยิ่งถาวร กทม
 นายสัมฤทธิ์ ข้าวสูงเนิน ระยอง
 นายชัยณรงค์ นาคแดง กำแพงเพชร
 น.ส.ปิยพร มูฮำหมัด กทม.
 นายณรง เหมือนใจนึก สุรินทร์
 น.ส.เนตรนภา กองพล เพชรบูรณ์
 นายวิรวัฒน์ จำนงสุข บุรีรัมย์
 นส.พูลธฉัตร กำเนิดสินธุ์ ตราด
 นายวิระ ฤทธิเดช กทม.
 นายธรรมพัฒน์ ฉัตรจิรโรจน์ กรุงเทพ
 นายอนันต์ ทองใบ ปราจีนบุรี
 นางลำดวน สุวรรณบาตร อุตรดิตถ์
 น.ส.อรอุมา แพทย์อุดม อุตรดิตถ์
 นายกฤษนคร โยธาศรี นนทบุรี
 นายคมกฤช โยธาศรี นนทบุรี
 น.ส.รัตนาพร ไชยเชตุ จันทบุรี
 น.สปิยะรัตน์ มีเดช กรุงเทพ
 นางวิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ กทม.
 นายสาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ กทม.
 นายปรเมษฐ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นนทบุรี
 น.ส.ปริญญาพร ศรีวรนันท์ นนทบุรี
 นายสงวน พิชัญเธียรชัย กรุงเทพฯ
 นายไพฑูรย์ ละลี หนองคาย
 นาย มนตรี อะติชาคะโร ชลบุรี
 นายศราวุธ สร้อยเสนา ร้อยเอ็ด
 อ.ประภาศิริ กลางพอน สุพรรณบุรี
 นายกฤษจา เที่ยงตรง สุพรรณบุรี
 น.ส.ณัฐนันท์ แซ่ว่อง สุพรรณบุรี
 นายอาราม งามพิศ สระแก้ว
 นายอานพ นพรัตน์ นครปฐม
 นายอภิวัฒน์ ธารเพิ่ม สุรินทร์
 นาย จุมพล จำเนียรศรี ระยอง
 นายอรรณพ ลิเมล์ นครราชสีมา
 นายสมคิด สุขประเสริฐ ลพบุรี
 น.ส.อริศรา จันต๊ะอิน เชียงราย
 น.ส.สุภรัตน์ หอมชื่น สิงห์บุรี
ยังมีอีกเยอะเลย...
 
 
ฉันกำลังคิดว่า...?  อยาก...จะ
สร้างห้องสมุดดินให้ ร.ร.ที่ฉันเรียนชั้นประถม สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ทำกฏิดินถวายเนื่องวันคล้ายวันเกิด
ฝึกอบรมการทำบ้านดิน มาดูบ้านดินของจริงที่สระแก้ว ทำรีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหารบ้านดิน
อยากได้บ้านดินอยู่เอง อยากให้ไปจัดอาสาทำบ้านดินให้
คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่นี่เลย...
 
 
 
 
                 
 
รับ ออกแบบเว็ไซต์,ทำโบว์ชัวร์,แผ่นพับ,โปสเตอร์,ไวนิล,หนังสือ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ทั่วประเทศ 085-4805595 รับ ออกแบบเว็ไซต์,ทำโบว์ชัวร์,แผ่นพับ,โปสเตอร์,ไวนิล,หนังสือ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ทั่วประเทศ 085-4805595